Търсене на резултати

Официални Правила за провеждане на игра “Открий своята „след секс“ националност”

Открий своята „след секс“ националност и участвай за награди. И това не е всичко...

 


Играта “Открий своята „след секс“ националност ” се провежда на страницата на  www.idelyn.bg с Организатор „Валмарк България” ЕООД. Вземайки участие в играта на Idelyn.bg (страницата на Иделин), Участниците се съгласяват с изложените по-долу Правила за провеждане на играта (“Официални Правила”) и се задължават да ги спазват.

Участието в играта не е обвързано с покупка.

I. Механизъм

1. За да се включи в играта, Участникът трябва да се регистрира с валиден email адрес на https://www.idelyn.bg/urinal-activation и да реши теста „Открий своята „след секс“ националност“.

II. Право на участие

2. Играта е отворена за участие на всички физически лица, навършили 18 години, на територията на България, с изключение на служителите на” Експлора България” ООД и „Валмарк България” ЕООД, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи). Не се допуска участие с фалшиви email адреси и посредством всякакви други методи, с цел увеличаване шанса за печалба. При съмнение за злоупотреба, Организаторът има право незабавно да дисквалифицира участници.

III. Награждаване

3. Награди – 10 (десет) бр. Плажни кърпи Уринал и 20 (двадесет) бр. Уринал Дринка  - 30 печеливши участника, изтеглени на томболен принцип в присъствието на 3 (трима) служители на Изпълнителя, като за целта се съставя и Протокол. Тегленето и обявяването на печелившите ще се състои на 08.09.2017 г.

4. Един участник може да спечели само 1 бр. награда.

5. Печелившите участници са 30 (тридесет) и ще бъдат публикувани в страницата на Idelyn.bg, секция „Статии“ и в пост на Facebook страницата Клуб Здраве Валмарк, на 08.09.2017 г.

6. Печелившите участници трябва да изпратят лично съобщение на Клуб Здраве Валмарк във Facebook или email  и да отговорят в срок до 10 дни, като подадат своите данни за доставка на наградата (три имена, адрес за доставка и телефон за връзка). Печеливши участници, които не са изпратили своите данни в обявения срок, губят правото на получаване на спечелената награда и Организаторът си запазва пратово на тяхно място да изтегли нови участници, на които да предостави наградата.

7. Наградата се изпраща по куриер на посочения адрес до 30 работни дни от датата на получаване на данните за доставката, като разходите са за сметка на Организатора. Ако Участник не бъде открит 2 пъти на посочените от него координати (адрес и телефон) или не отговаря на някое от условията в играта, той губи правото си да получи наградата и такава не се предоставя.

8. Изпълнителят и Възложителят не носят отговорност за неполучени/недоставени награди при подаден от Участника неточен или погрешен адрес. В този случай наградата се предоставя на друг участник в играта, избран отново на томболен принцип чрез жребий.

9. Наградата може да бъде получена само лично от печелившия Участник, срещу представяне на документ за самоличност и подпис или от надлежно упълномощено лице.

10. Наградатата не може да бъде заменяна срещу друга или срещу нейната парична равностойност.

IV. Лични данни

11. Правата на всички Участници в игрите са защитени в съответствие със Закона за защита на личните данни. Включвайки се в играта, Участниците декларират, че са съгласни личните им данни да бъдат обработвани от Организатора или от определено от него обработващо данните лице. Личните данни ще бъдат събирани единствено за целите на настоящата игра - за доставяне на спечелената награда, както и последващи информационни кампании за актуални или предстоящи инициативи и други съобщения в полза на потребителя.

12. Включвайки се в настоящата Игра, участниците дават съгласието си и предоставят доброволно личните си данни (имена, адрес и телефон) за цели свързани с Играта, разпространението на наградите, както и последващи информационни кампании за актуални или предстоящи инициативи и други съобщения в полза на потребителя. Участникът има право да откаже да получава последващи информационни кампании за актуални или предстоящи промоции, инициативи и други съобщения в полза на потребителя по всяко време.

13. Организаторът на играта се задължава да съхранява, обработва и ползва личните данни на Участниците, съобразно и по реда на Закона за защита на личните данни.

VI. Други Общи условия при провеждане на игри

14. Организаторът си запазва правото да променя или допълва изцяло или частично тези правила, като промените влизат в сила след публикуването им тук.

15. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с т.13 от настоящите Общи условия, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства, като в тези случаи не се дължи компенсация на участниците.

16. Участникът, спечелил отиграта, дава изричното си съгласие за използване на неговото име и изображение от Организатора и Възложителя, в качеството му на победител.

17. Участниците и победителите се съгласяват, че Организаторът може да ги включва в публични изяви и други промоции без допълнителна компенсация или възнаграждение.

18. Организаторът на играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции, при неспазени срокове по т. 7 и т. 8 или по други подобни поводи.

19. Участниците се съгласяват, че Организаторът може да се свързва с тях или да им предоставя търговски съобщения и рекламни материали за бъдещи игри и промоции.

20. Евентуално възникнали спорове между Организатора на играта и Участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай, при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.

21. Описаните по-гореигри по никакъв начин не са спонсорирани, администрирани или свързани с Facebook.

22. Организаторът не носи отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на имущество или на Участника по време на участието му в настоящите инициативи.

23. Организаторът не носи гаранционна отговорност за предоставяните награди, същите се предоставят съгласно условията на техните производители и/или разпространители.

24. Организаторът не носи отговорност за забава, промени, смущения, отменяне, отклонения, заместване или невъзможност за употреба на наградата, поради официални празници или други обстоятелства, които възпрепятстват използването на наградата. Също така, Организаторът не поема отговорност за щети и повреди по време на транспортирането или складирането на наградите.

25. Организаторът на играта си запазва правото да премахва всякакво съдържание, генерирано от Участниците и трети лица, което смята за неподходящо, неуместно и несъвместимо със съответните игри. Това включва съдържание, което е обидно, дискриминационно или несъответстващо на правилата за отговорна търговска комуникация, както и да дисквалифицира съответния автор на подобно съдържание. В тези случаи решението на Организаторa на играта е окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане. Организаторът на играта не носи отговорност за смисъла, достоверността и сигурността на съдържанието, генерирано от Участници в играта и трети лица, както и за евентуално настъпили неблагоприятни последици за участници в игрите и трети лица във връзка с такова съдържание.

26. Всяко използване на фалшива онлайн идентичност и/или създаване на фалшиви профили във Facebook при участие в инициативи се счита за нарушение на Официалните правила. Организаторът на играта си запазва правото да дисквалифицира без предупреждение и без да дължи каквото и да е уведомление на Участници, които нарушават Официалните правила, по какъвто и да било начин. Дисквалифицираните Участници губят правото да получат награда от провежданите инициативи. В тези случаи решението на Организатора на играта е окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане.

Пожелаваме ви успех! 


върнете се на начало